Świat Mikołaja - logo kontakt@swiatmikolaja.pl kontakt@swiatmikolaja.pl +48501931006 +48 501 931 006

Prezenty dla klientów a podatek dochodowy? Wszystko, co powinieneś wiedzieć


Wręczanie upominków stanowi popularną strategię wizerunkową przedsiębiorców, chcących umocnić swoje relacje z kontrahentami czy pracownikami. W ujęciu prawnym strategia ta jest w zasadzie odrębnym zagadnieniem prawnopodatkowym związanym z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku od towarów i usług. W artykule przedmiotem naszej analizy uczynimy przepisy pierwszego z wymienionych tekstów prawnych – zajmiemy się zatem charakterystyką zagadnienia prezentów dla klientów z perspektywy podatnika podatku dochodowego. Odpowiemy w szczególności na pytanie, w jakich sytuacjach upominki traktowane jako swoisty przychód podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami wskazanej ustawy.

Prezenty dla klientów a podatek dochodowy – grupy podmiotów obdarowanych

Możliwość uznania prezentu za przychód i ewentualna aktualizacja obowiązku podatkowego zależy od tego, kto jest podmiotem obdarowanym. Zacznijmy więc od wyróżnienia i zdefiniowania trzech grup takich podmiotów. Są to:

    • pracownik – osoba obdarowana pozostająca z przedsiębiorcą – obdarowującym – w stosunku pracy lub w stosunku cywilnoprawnym (wynikającym np. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło),
    • kontrahent – osoba obdarowana, która jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą,
    • klient – osoba obdarowana, której nie wiążą z przedsiębiorcą stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny i która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych regulują kwestię opodatkowania prezentów odmiennie w odniesieniu do przedstawicieli każdej z wymienionych grup. Rozważmy kolejno interesujące nas przypadki.

Prezent dla pracownika a podatek dochodowy

W przypadku pracowników w przyjętym wyżej szerokim, ujęciu opodatkowanie prezentów jest co do zasady konieczne. Jeśli obdarowanego wiąże z przedsiębiorcą stosunek pracy, upominki należy opodatkować jako przychody wynikające z tego stosunku. Wartość upominku powinna być wówczas wzięta pod uwagę przez pracodawcę (płatnika) przy obliczaniu zaliczek na podatek. Na pracodawcy spoczywa ponadto obowiązek uwzględnienia tej wartości w informacji PIT–11.Wyjątkiem od powyższej zasady są prezenty, np. popularne gotowe paczki dla pracowników, które zostały sfinansowane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – w2021 r. zwolnienie od podatku dochodowego przysługiwało pracownikowi pod warunkiem, że wartość upominków w roku podatkowym nie przekraczała 2000 zł.

Prezenty świąteczne dla kontrahentów a koszty – czy są zwolnione z opodatkowania?

Opodatkowanie prezentów dla kontrahentów – osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą – wynika z przepisów podatkowych. Ujmując rzecz ściślej, prezenty otrzymywane przez kontrahentów stanowią przychód z ich działalności gospodarczej i powinny zostać przez nich rozliczone. Na obdarowującym spoczywa w tym wypadku wyłącznie obowiązek informacyjny – powinien on złożyć informację PIT–8AR do Urzędu Skarbowego.

Prezenty świąteczne dla klientów – koszty. Mała wartość a podatek dochodowy

Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanie prezentów, które są wręczane dla klientów w rozumieniu przyjętym wyżej, nie jest konieczne jeśli 1) wartość prezentu nie przekracza 200 zł oraz 2) prezent pełni funkcję reklamy lub promocji obdarowującego. Warunek pierwszy nie nastręcza dużych wątpliwości interpretacyjnych – należy jednak zaznaczyć, że niedopuszczalny jest podział prezentu na części składowe, które osobno nie przekraczają wartości 200 zł (choć łącznie wartość tę przekraczają), by uzyskać zwolnienie. Natomiast w odniesieniu do warunku drugiego można odnotować, że w praktyce biznesowej przyjęło się, by poszczególne upominki opatrywać logiem przedsiębiorcy – wówczas nie ma wątpliwości, że obdarowywanie odbywa się niejako w ramach działalności promocyjnej.

Prezent dla klienta a PIT 8C – zależności

Należy jeszcze odnotować, że w przypadku, gdy obdarowanym jest klient, a zwolnienie nie jest dopuszczalne z uwagi na niespełnienie któregoś z powyższych dwóch warunków, na obdarowującym spoczywa obowiązek informacyjny – przedsiębiorca powinien złożyć informację PIT–8C do Urzędu Skarbowego, a ponadto przekazać tę informację klientowi do ostatniego dnia lutego następnego roku podatkowego.

Opodatkowanie prezentów dla kontrahentów, pracowników i klientów

Podsumowując powyższe uwagi, powiedzieć można, że zwolnienie z opodatkowania przychodu w postaci prezentów przysługiwać będzie zwykle klientom przedsiębiorcy – tj. osobom, które nie są z nim związane stosunkiem pracy i stosunkiem cywilnoprawnym oraz które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku osób prowadzących działalność – kontrahentów – zwolnienie nie będzie możliwe. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy prezenty są finansowane z ZŚSK, zwolnieni z podatku będą pracownicy przedsiębiorcy w wąskim sensie, czyli osoby związane z nim stosunkiem pracy

Sprawdź także nasze prezenty do 50 zł, prezenty do 100 zł, prezenty do 150 zł, opakowania świąteczne, papier do pakowania prezentów oraz kartoniki świąteczne

Formularz kontaktowy